Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

Uslovi navedeni u nastavku važe za sve korisnike Interneta koji posećuju ovu veb stranicu „http://phbalkans.rs“ (u daljem tekstu Veb stranica). Čitanje ovih informacija podrazumeva preuzimanje bezuslovne odgovornosti za poštovanje važećih propisa i zahteva. S obzirom da se uslovi korišćenja podležu promenama u bilo kom trenutku bez prethodne najave, preporučujemo da se redovno upoznajete sa njima.

 1. Intelektualna svojina

Ova Veb stranica je u vlasništvu i održava je „Pharmaceutical Balkans D.O.O“ (u daljem tekstu: Kompanija). Opšti izgled i svi elementi, uključujući i zaštitni znak roba i usluga, logotipe i imena domena koji se mogu naći na Veb stranici su zaštićeni Zakonom o intelektualnoj svojini i pripadaju Kompaniji, i mogu se koristiti samo uz prethodno odobrenje.

Nijedan deo Veb stranice se ne može kopirati, umnožavati, menjati, otpremati, dopunjavati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način i koristeći bilo koji medij, u celini ili delimično, bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika, osim isključivo u svrhu objavljivanja  u medijima koji podležu usaglašenosti sa pravima intelektualne svojine i bilo kojim drugim važećim pravima. Kopiranje je dozvoljeno samo za ličnu upotrebu na personalnom računaru.

© Pharmaceutical Balkans D.O.O., 2018. Sva prava zadržana.

U slučaju bilo kakve autorizovane upotrebe, elementi koji se nalaze na stranici ili su na njoj navedeni ne mogu se modifikovati, menjati ili dopunjavati na bilo koji način.

Vlasnici zadržavaju pravo da se žale sudu u vezi sa bilo kojim kršenjem njihovih prava intelektualne svojine.

 1. Priroda informacija

Ova Veb stranica sadrži informacije o „Pharmaceutical Balkans D.O.O.“ , proizvodima koje Kompanija promoviše i plasira i svojstvima i karakteristikama proizvoda. Ova Veb stranica ima za cilj da edukuje širok spektar korisnika interneta. Pre upotrebe medicinskog proizvoda, obavezno je konsultovati lekara i upoznati se sa uputstvima za upotrebu medicinskog proizvoda.

Informacije objavljene na Veb stranici, a posebno finansijske informacije, ne mogu se smatrati investicionim podsticajem. Ni u kom slučaju ih ne bi trebalo tumačiti kao ponudu pretplate ili javne ponude ili podstrek za pretplatu, kupovinu i razmenu akcija ili drugih hartija od vrednosti Kompanije. Imajte na umu da finansijske informacije objavljene na Veb stranici podležu redovnim ažuriranjima (pod uslovom da su finansijske informacije dostupne na mreži).

Veb stranica može ponuditi mišljenje stručnjaka od kojih je tražen savet o specifičnim pitanjima vezanim za sadržaj Veb stranice, kao i delove publikacija u medijima. Takve informacije predstavljaju samo mišljenje konsultovanog stručnjaka ili autora publikacije sa kojim se Kompanija ne mora slagati.

Relevantni stručnjaci nisu zaposleni u Kompaniji i ne primaju naknadu za korišćenje njihovih mišljenja od strane Kompanije. Kompanija nije odgovorna za tačnost ili potpunost takvih informacija ili mišljenja. Stručna mišljenja odražavaju lično mišljenje autora i ni pod kojim okolnostima ne smeju se smatrati mišljenjem ili garancijom Kompanije.

Stranica takođe sadrži i informacije o zdravlju, fitnesu, medicinskim problemima i medicinskom tretmanu koji mogu koristiti isključivo pojedinci. Ove informacije se objavljuju na Veb stranici samo u svrhu informisanja i ne treba ih koristiti umesto konsultacija sa svojim lekarom. Ove informacije se ne smeju koristiti na bilo koji način za dijagnozu bolesti ili fizičkog stanja, kaoi za recept ili upotrebu lekova predstavljenih na Veb stranici. U svakom slučaju, obratite se svom lekaru.

 1. Povezivanje na druge veb stranice

Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojom stranicom trećeg lica, kojoj se može pristupiti sa ove Veb stranice. Nismo u mogućnosti kontrolisati sadržaj takve stranice trećeg lica  koja je potpuno nezavisna od Kompanije. Osim toga, uključivanje linkova ka stranicama trećeg lica na ovoj Veb stranici ni pod kakvim okolnostima ne znači da Kompanija odobrava sadržaj tih stranica u bilo kom obliku, kao i moguće korišćenje datog sadržaja.

Zbog toga, sami ste odgovorni za preduzimanje mera protiv bilo kakvih kompjuterskih infekcija koje mogu biti izazvane ovom Veb stranicom, kao što je jedan ili više kompjuterskih virusa, trojanci i drugi zlonamerni softver.

Spoljne stranice mogu sadržavati hipertekstualne veze sa ovom Veb stranicom. Nijedna od ovih veza ne može se stvoriti bez izričitog prethodnog pristanka Kompanije. Kompanija neće biti odgovorna za nedostupnost takvih veb stranica niti vrši detaljan pregled, proveru ili odobrenje takvih veb stranica ili je odgovorna za sadržaj, oglašavanje, proizvode i druge komponente koje se mogu pronaći na ovim veb stranicama ili su dostupne kroz njihovu upotrebu.

 1. Lični podaci i ostale informacije

4.1. Kompanija neće otkriti trećim licima vaše lične podatke koje možete podneti putem e-pošte. Ovi podaci će se koristiti isključivo da bi vam pružili najefikasniji odgovor.

Prema Zakonu Republike Srbije “o zaštiti podataka o ličnosti”, imate pravo da:

1) Znate izvor i lokaciju vaših ličnih podataka, svrhu njihove obrade, lokaciju ili mesto prebivališta (boravka) nosioca ili onog ko obrađuje lične podatke, ili  odgovarajuća uputstva o pribavljanju ovih podataka;

2) Pribavite informacije o uslovima pristupa ličnim podacima, uključujući informacije o trećim licima koji dobijaju vaše lične podatke;

3) Pristupite svojim ličnim podacima;

4) Primite odgovor na to da li se vaši lični podaci obrađuju, kao  i da dobijete sadržaj tih ličnih podataka u roku od trideset dana od dana prijema zahteva, osim ako zakonom nije drugačije određeno;

5) Navedete razuman zahtev sa prigovorom protiv obrade ličnih podataka  nosiocu ličnih podataka;

6) Navedete razuman zahtev za promenu ili brisanje ličnih podataka  svakom nosiocu ili onom ko obrađuje lične podatke ukoliko se podaci obrađuju nezakonito ili su lažni;

7) Zaštitite svoje lične podatke od nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja zbog namernog prikrivanja, nedostavljanja ili nepravovremenog dostavljanja, i zaštitite sebe od pružanja informacija koje su lažne ili diskredituju čast, dostojanstvo i poslovnu reputaciju pojedinca;

8) Podnesete žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

9) Primenite pravni lek za povredu zakona o zaštiti ličnih podataka;

10) Uključite odredbe koje se odnose na ograničenja obrade ličnih podataka prilikom davanja svog pristanka;

11) Povučete pristanak na obradu ličnih podataka;

12) Dobijete informacije o mehanizmu obrade ličnih podataka;

13) Budete zaštićeni od automatizovanog donošenja odluka, koje mogu imati bilo kakve pravne posledice za vas.

Molimo Vas da pošaljete sve relevantne zahteve Kompaniji tako što ćete popuniti i poslati obrazac za kontakt na Veb stranici.

Adresa:

„Pharmaceutical Balkans D.O.O.“ Novi Bečej,
Kumanački put bb, 23272 Novi Bečej,
Republika Srbija
Telefon: +381 (0) 23 775070

4.2 Ova Veb stranica ne pruža sredstva za prikupljanje poverljivih informacija od vas. Zbog toga, pored ličnih podataka, bilo koja informacija, bez obzira na njenu formu, kao što su dokumenti, podaci, slike, pitanja, ponude, koncepti, komentari itd. koje ste poslali preko Veb stranice, u svakom slučaju neće se smatrati poverljivim. Shodno tome, slanjem takvih podataka nama, saglasni ste da se oni mogu koristiti, reprodukovati, objaviti, modifikovati ili preneti kako bismo vaš zahtev obradili.

 1. Odricanje od odgovornosti

Kompanija ulaže napore kako bi osigurala tačnost i relevantnost informacija na Veb stranici. Kompanija zadržava pravo da promeni sadržaj Veb stranice u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

S obzirom na gore navedeno, Kompanija se odriče svake odgovornosti za:

 • bilo koje netačnosti, greške ili propuste u informacijama objavljenim na Veb stranici;
 • bilo kakvu štetu usled prevarnih radnji od strane trećeg lica, kao rezultat izmene informacija ili komponenti na Veb stranici;
 • uopšte gledano, za bilo kakvu štetu na imovini ili gubitak nastao iz bilo kog razloga ili bilo koje prirode i bilo kakvih posledica, čak i ako je Kompanija bila upozorena na mogućnost takve štete ili gubitke uzrokovane (I) bilo kakvim pristupom Veb stranici ili nemogućnost pristupa istoj, (II) korišćenjem Veb stranice, uključujući bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti računar ili drugu imovinu, i / ili (III) oslanjanjem na informacije dobijene, direktno ili indirektno, sa Veb stranice.

Komponente ove Veb stranice ili bilo koje druge stranice su date “kao što je” bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija. Kompanija ne daje nikakve direktne ili indirektne garancije u vezi sa, bez ograničenja, tržišnom vrednošću ili pogodnostima za bilo koju posebnu svrhu.

 1. Pristup Veb stranici

Prihvatate da (I) je tehnički nemoguće napraviti veb stranicu koja nema nikakve nedostatke i da Kompanija ne preduzima nikakvu obavezu da to učini; (II) nedostaci mogu dovesti do privremene nedostupnosti Veb stranice; i (III) da na Veb stranicu mogu uticati događaji i / ili faktori koji su van kontrole Kompanije, uključujući sredstva komunikacije između vas i Kompanije, kao i između Kompanije i drugih mreža.

Kompanija i / ili njeni dobavljači mogu, u bilo kom trenutku, da modifikuju ili suspenduju, privremeno ili trajno, rad celokupne Veb stranice ili njenih pojedinačnih delova za održavanje i / ili poboljšanja i / ili modifikacije stranice. Kompanija ne bi trebalo da odgovara za bilo kakve izmene, suspenzije ili poremećaje u radu Veb stranice.

 1. Informacije o proizvodu

Informacije sadržane u sadržaju i objavljene na Veb stranici mogu se direktno ili indirektno odnositi na proizvode, programe i usluge Kompanije, koji nisu objavljeni ili nisu dostupni u nekim zemljama ili nekim regijama, ili koji mogu biti navedeni pod drugim imenom i mogu biti predmet regulacije ili drugih uslova korišćenja, u zavisnosti od zemlje. Takva referenca neće značiti da Kompanija namerava da proda takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte Kompaniju da biste dobili sve informacije o proizvodima, programima i uslugama koje su vam na raspolaganju.

 1. Pravne odredbe

Ovu Veb stranicu i njen sadržaj regulišu  zakoni Srbije, i svi povezani sporovi trebaju biti rešeni u nadležnosti sudova Srbije.

 1. Uslovi korišćenja

9.1 Izdavač Veb stranice:

„Pharmaceutical Balkans D.O.O.“ Novi Bečej,
Kumanački put bb, 23272 Novi Bečej,
Republika Srbija
Telefon: +381 (0) 23 775070

„Pharmaceutical Balkans D.O.O.“ registrovan je u Agenciji za privredne registre Srbije sa registarskim brojem: 21048879

9.2 Glavni izdavač

Mihajlo Kozma, direktor „Pharmaceutical Balkans D.O.O.“

9.3 Veb hosting

„Dream Technologies Group d.o.o. Beograd, https://www.dreamwebhosting.net“

 1. Autorska prava na slike / video:

„Pharmaceutical Balkans D.O.O.“ Novi Bečej,
Kumanački put bb, 23272 Novi Bečej,
Republika Srbija
Telefon: +381 (0) 23 775070